Scouts,Guides&N.C.C.

 

ग्रुप पंजीकरण की वर्ष 2012-13 के लिए विवरण

स्काउट्स की सं.

 
256
गाइड की सं.
148
कब्स की सं.
243
बुलबुल की सं.
233
स्काउर की सं.
12
गाइड की सं.
10
कुल दर्ज की संख्या
902

 

 

 

 

 

 

 

 नए भर्ती शिक्षकों: 2012-13

श्री कमलेश कुमार रजक
स्काउट मास्टर
श्रीमती के निर्मला
गाइड कप्तान
श्रीमती ए स्वर्ण लता
गाइड कप्तान

 

 

सड़क सुरक्षा के लिए अभियान

2011/10/19 के लिए 2011/10/24

दिन वार अनुसूची (गेट के पास)

 

 

 

 

 OíûÉÌTüMü xÉÑU¤ÉÉ xÉmiÉÉWû

 

Måü.uÉÏ.oÉåaÉÇmÉåOû Måü 30 xMüÉEOû iÉjÉÉ 30 aÉÉDQû NûɧÉÉåÇ lÉå ´ÉÏqÉÌiÉ MüÉqÉåµÉUÏ,´ÉÏ MåüSÉU UÉqÉ,´ÉÏ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ UÉuÉ,´ÉÏ L.LqÉç.OûÏ.UÉeÉÔ,´ÉÏqÉÌiÉ ´ÉÏMüsÉÉ Måü qÉÉaÉïSvÉïlÉ qÉåÇ xÉQûMü xÉÑU¤ÉÉ AÍpÉrÉÉlÉ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ|

 

OíûÉÌTüMü ÌlÉUϤÉMü ´ÉÏ pÉÑeÉÇaÉ UÉuÉ lÉå EmÉrÉÑ£ü xÉÔcÉlÉÉAÉåÇ xÉå qÉÉaÉïSvÉïlÉ ÌSrÉÉ|

ElWûÉåÇlÉå OíûÉÌTüMü ÍcÉ»ûÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ mÉÑxiÉMüÉåÇ MüÉå oÉÉÇOûÉ| mÉÏ.mÉÏ.OûÏ. mÉëxiÉÑiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ|xÉQûMü xÉÑU¤ÉÉ Måü ÌlÉrÉqÉÉåÇ MüÉå eÉÉlÉlÉå oÉÉS NûɧÉÉåÇ  lÉå xÉÉkÉÉUhÉ eÉlÉiÉÉ MüÉå xÉqÉfÉÉrÉÉ|

------------------------------------------------------------

 

7 xMüÉEOèxÉ iÉjÉÉ aÉÉCQèxÉ NûÉ§É mÉÔuÉï UÉerÉ mÉÑUxMüÉU mÉëÍvɤÉhÉ ÍvÉÌoÉU Måü (Måü.uÉÏ. 2,EmmÉsÉ )ÍsÉL  cÉÑlÉå aÉrÉå|(27.7.2011)

 

 

lÉÉæuÉÏÇ Mü¤ÉÉ MüÉ NûÉ§É mÉëuÉÏlÉ MÑüqÉÉU mÉÔuÉï UÉ·ímÉÌiÉ mÉÑUxMüÉU mÉUÏL¤ÉhÉÍvÉÌoÉU MåüÍsÉL ) Måü ÍsÉL cÉÑlÉÉ aÉrÉÉ|

------------------------------------------------------------

 

UÉ·ímÉÌiÉ xMüÉEOû (aÉQûmÉÑU)Måü ÍsÉrÉ qÉrÉÔU cÉÑlÉ aÉrÉÉ|

 

 

   

 

  

xMüÉEOèxÉ iÉjÉÉ aÉÉCQèxÉ

 

MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ,uÉÉrÉÑxÉålÉÉ ÍvÉÌoÉU,oÉåaÉÇmÉåOû,WæûSUÉoÉÉSè-11

 

 xMüÉæOèxÉ iÉjÉÉ aÉÉCQèxÉ Måü ÍsÉL uÉwÉï 2011-12 Måü ÍsÉL MüÉrÉï-mÉëhÉÉsÉÏ

 

 

 

 

               

      

 

      

 

                  MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ,uÉÉrÉÑxÉÏlÉÍvÉÌoÉU,oÉåaÉÇmÉåOû,WæûSUÉoÉÉS-11

 

                 MüoxÉ Måü ÍsÉL LYvÉlÉ (MüÉrÉïMüsÉÉmÉ)mÉëhÉÉsÉÏ 2011-2012

ÌSlÉÉÇMü              Ì¢ürÉÉYsÉÉmÉ

 

AmÉëæsÉç - qÉD    lÉrÉå NûɧÉÉåÇ MüÉ mÉÇeÉÏMüUhÉ

6.04.2011       eÉÇaÉsÉ MüjÉÉ

3.04.2011      MüoÉ sÉÉ , MüoÉ qÉÉåOûÉå

20.04.2011     MüoÉ mÉëÌiÉ¥ÉÉ , MüoÉ AÍpÉuÉÉSlÉ

27.04.2011     MüoÉ xÉåsrÉÔOû, sÉånOû WûÉlQû vÉåMü

04.05.2011     mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉÉ,SæÌlÉMü E¨ÉqÉ MüÉrÉï MüUlÉÉ,

               MüoÉ MüÉ CluÉåÎxOûcÉU, (mÉëuÉåvÉç MüoÉ)

               aÉhÉuÉåwÉ iÉjÉÉ oÉÉQèeÉåxÉ

               mÉåMü sÉÉLTü MüÐ MüjÉÉL

               AÍpÉlÉrÉ (msÉå LÎYOûÇaÉ) MüoÉ Måü ÍsÉL

               WûxiÉMüsÉÉL, mÉëM×üÌiÉ MüÉ mÉËUvÉÏsÉlÉ

               MüoÉ ZÉåsÉ

eÉÔlÉ- eÉÑsÉÉD mÉëjÉqÉ cÉUhÉ oÉÉQèeÉ Måü ÍsÉL mÉUϤÉÉ

29.06.2011     1(A)uÉærÉÌ£üMü uÉxiÉÑAÉåÇ MüÐ SåZÉoÉÉsÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ

06.07.2011      (oÉ)xÉåuÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ (mÉËUxÉU MüÉå xuÉcNû UZÉlÉÉ)

13.07.2011     2.MümÉQûÉåÇ mÉU oÉOûlÉ MüÐ ÍxÉsÉÉD

20.07.2011     3.pÉÉåeÉlÉ xÉå mÉWûsÉå mÉëÉjÉïlÉÉ

27.07.2011     4(A)lÉÏ oÉåÇÌQûÇaÉ urÉÉrÉÉqÉ

                (oÉ)OûÉå OûÍcÉÇaÉ urÉÉrÉÉqÉ

                (xÉ)E¨ÉqÉ xuÉÉxjrÉ Måü ÌlÉrÉqÉ

               5.SÉå vÉÉUÏËUMü urÉÉrÉÉqÉ (xÉÉåqÉåxÉÉïsOèxÉ,sÉÏmÉ ÄTëüÉaÉ,WûÉÎmmÉÇaÉ,ÎxMüÎmmÉÇaÉ)

AaÉxOû         6.SxÉ ÌuÉÍpÉ³É mÉ§É iÉjÉÉ TÔüsÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉëWû ElÉ MüÉ lÉÉqÉ ÍsÉZÉlÉÉ

03.08.2011

10.08.2011     7.bÉQûÏ MüÉå SåZÉMüU xÉqÉrÉ oÉiÉÉlÉÉ

17.08.2011     8.lÉÉOèxÉ  (A)UÏTü lÉÉOû (oÉ) YsÉÉåuÉ ÌWûcÉ

 

4.08.2011     9.(A)xÉÑU¤ÉÉmÉÔuÉïMü mÉåQû mÉU cÉRûlÉÉ (oÉ)xÉÉDMüsÉ MüÐ xÉuÉÉUÏ                                

 

 

MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ,uÉÉrÉÑxÉålÉÉ ÍvÉÌoÉU,oÉåaÉÇmÉåOû,WæûSUoÉÉS-11

 

                     MüÉrÉïMüsÉÉmÉ mÉëÉhÉÉsÉÏ 2011-12 (oÉÑsÉ oÉÑsÉ)

 

 

  ÌSlÉÉÇMü                          MüÉrÉïMüsÉÉmÉ

 

AmÉëæsÉ-qÉD

06-04-2011               lÉÔiÉlÉ NûɧÉÉåÇ MüÉ mÉÇeÉÏMüUhÉ,

                             iÉÉUÉ MüWûÉlÉÏ

13-04-2011              oÉÑsÉoÉÑsÉ ÌlÉrÉqÉ (sÉÉ),oÉÑsoÉÑsÉç krÉrÉ uÉÉYrÉ(qÉÉåOûÉå)

 

20-04-2011              oÉÑsoÉÑsÉç mÉëÌiÉ¥ÉÉ, oÉÑsoÉÑsÉç AÍpÉuÉÉSlÉ(aÉëÏÌOûÇaÉ)

 

27-04-2011          oÉÑsÉç oÉÑsÉç xÉsrÉÔOû  sÉånOûWæûlQû vÉåMü

 

04-5-2011           mÉëÉjÉïlÉÉ,SæÌlÉMü E¨ÉqÉ MüÉrÉï,CluÉåÎxOûcÉÑU oÉÑsÉç oÉÑsÉç

                    mÉëuÉåvÉç oÉÑsoÉÑsÉç, aÉhÉuÉåwÉ iÉjÉÉ oÉÉQûeÉåxÉ

 

eÉÔlÉ-eÉÑsÉÉD

 29-06-2011        MüÉåqÉsÉç mÉÇZÉ Måü ÍsÉL mÉUϤÉÉL

                    1(A)xuÉcNûiÉÉ MüÐ ÍvɤÉÉ(uÉx§É,eÉÔiÉå CirÉÉÌS)

 

 06-07-2011       (oÉ)xÉåuÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ(mÉËUxÉU MüÐ xuÉcNûiÉÉ)

 

13-07-2011        (xÉ) ÍxÉsÉÉD  oÉOûlÉ ,uÉx§É

 

20-07-2011        2.pÉÉåeÉlÉ xÉå mÉWûsÉå mÉëÉjÉïlÉÉ

 

27-07-2011        3.ÌuɱÉsÉrÉ iÉjÉÉ bÉU qÉåÇ E¨ÉqÉ MüÉrÉï

                  4.urÉÉrÉqÉ(A)lÉÏ oÉåÇÌQûaÉ urÉÉrÉÉqÉ (oÉ)OûÉå OûÍcÉÇaÉ urÉÉrÉÉqÉ

                  (xÉ)E¨ÉqÉ xuÉÉxjrÉ ÌlÉrÉqÉ)

                  5.SÉå urÉÉrÉÉqÉ (A) xÉÇiÉÑÍsÉiÉ cÉsÉlÉ (oÉ) 3 qÉÏOûU MüÐ SÕUÏ xÉå

                  aÉåÇS MüÉå TåüÇMülÉÉ iÉjÉÉ mÉMüQûlÉÉ (xÉ) WûÉÌmÉÇaÉ (S)ÎxMüÎmmÉÇaÉ

                  6.SxÉ ÌuÉÍpÉ³É mɧÉÉåÇ,TÔüsÉÉåÇ  MüÉ xÉÇaÉëWû iÉjÉÉ lÉÉqÉ ÍsÉZÉlÉÉ

                  7.bÉQûÏ MüÉå SåZÉMüU xÉqÉrÉ oÉiÉÉlÉÉ

                  8.UÏTü lÉÉOû iÉjÉÉ YsÉÉåuÉ ÌWûcÉ oÉÉÇkÉlÉÉ iÉjÉÉ ElÉ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ

                    oÉiÉÉlÉÉ

                  9.(A)xÉÉLÌMüsÉ MüÐ xÉÑU¤ÉÉmÉÔuÉïMü xÉuÉÉUÏ

                    (oÉ)ÍsÉTüÉTåü mÉU mÉiÉÉ ÍsÉZÉlÉÉ,xOæûÇmÉ ÍcÉmÉMüÉlÉÉ iÉjÉÉ        

                     pÉåeÉlÉÉ

                    (xÉ)UÉ·íÏrÉ fÉÇQåû MüÉ xÉqqÉÉlÉ ,UÉ·íaÉÉlÉ MüÐ ÌuÉÍkÉ

                    ÌlÉrÉqÉ

                    (S)CluÉåÎxOûcÉU xÉqÉÉUÉåWû Måü xÉqÉrÉ ÌSL aÉrÉå oÉÉQèeÉ MüÉ AjÉï

                    eÉÉlÉlÉÉ

                    SÕUuÉÉhÉÏ Mü EmÉrÉÉåaÉ eÉÉlÉlÉÉ

                 10.oÉÑsÉ oÉÑsÉ mÉëÉjÉïlÉÉ aÉÏiÉ iÉjÉÉ fÉÇQûÉ aÉÏiÉ aÉÉlÉÉ

                  

                       

AaÉxiÉ            11. qÉÉiÉÉ iÉjÉÉ ÌmÉiÉÉ MüÉ lÉÉqÉ ,mÉiÉÉ oÉiÉÉlÉÉ

 

03-08-2011       UeÉiÉç mÉÇZÉ Måü ÍsÉL mÉUϤÉÉ

10-08-2011  

17-08-2011    

24-08-2011       AmÉlÉå CsÉÉMåü Måü mÉëqÉÑZÉ urÉÌ£ürÉÉåÇ MüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ

                 qÉÉiÉÉ-ÌmÉiÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ

                 lÉÉeÉÑMü iÉjÉÉ qÉÔsrÉuÉÉlÉ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÐ SåZÉoÉÉsÉ MüUlÉÉ

                 uÉåxOû uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå MüsÉÉM×üÌiÉrÉÉÇ oÉlÉÉlÉÉ qÉ×SÉ xÉå mÉëÌiÉM×üÌiÉrÉÉÇ oÉlÉÉlÉÉ

                 LMüÌSuÉxÉÏrÉ MæüÇmÉ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ

                   oÉ×WûimÉ§É mÉU ÌuÉÍpÉ³É mÉ§É iÉjÉÉ TÔüqÉÉåÇ MüÉå ÍcÉmÉMüÉlÉÉ

ÍxÉiÉÇoÉU       4. E±ÉlÉ Måü uÉפÉÉåÇ iÉjÉÉ  TÔüsÉÉåÇ MüÉ mÉËUvÉÏsÉlÉ 

07-09-2011      5.xÉÇaÉ×WûÏiÉ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ xÉÇU¤ÉhÉ

                6.oÉÑsÉ oÉÑsÉ lÉÉOèxÉ vÉÏOè oÉålQû ÌTüvÉUqÉålÉ lÉÉOû

                7.mÉëjÉqÉ ÍcÉÌMüixÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ

                8.Nû: NûɧÉÉåÇ MüÉ SsÉ xÉåuÉÉ MüÉrÉïMüsÉÉmÉ

14-9-2011

21-09-2011

28-09-2011

A£ÔüoÉU

19-10-2011      xÉÑuÉhÉï mÉÇZÉ Måü ÍsÉL mÉUϤÉÉ

                AmÉlÉå CsÉÉMåü Måü ÌuÉMüsÉÉÇaÉ oÉÉsÉMü rÉÉ oÉÉÍsÉMüÉ Måü ÍsÉL WæûlQûÏ¢üÉnOû

                MüÐ iÉærÉÉUÏ,  MüqmÉÉxÉ qÉåÇ AÉPû mÉëqÉÑZÉ ÌoÉÇSÒAÉå MüÉ ¥ÉÉlÉ

lÉuÉÇoÉU

02-11-2011      UåsÉ, oÉxÉ,AÎalÉvÉÉqÉMü  xÉÑÌuÉkÉAÉåÇ MüÐ EmÉsÉÎokÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ

                xmÉëælÉç , ÎxOûlaÉç mÉëÉjÉÍqÉMü ÍcÉÌMüixÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ

09-11-2011      nsÉÉMü xÉpÉÉ qÉåÇ MüÉåD SÉå mÉëÉjÉïlÉÉ xÉpÉÉAÉåÇ qÉåÇ pÉÉaÉ sÉålÉÉ

16-11-2011      xÉåuÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ  xÉuÉïeÉÌlÉMü mÉëSåvÉ MüÉ (AQûÉÎmOûÇaÉ)

23-11-2011     

30-11-2011      ÌMüqxÉ ZÉåsÉÉåÇ iÉjÉÉ xÉåÇxÉUÏ ZÉåsÉÉåÇ qÉåÇ pÉÉaÉ sÉålÉÉ

                AmÉlÉå xÉå MüqÉ EqÉëuÉÉsÉå oÉÉsÉMü rÉÉ oÉÉÍsÉMüÉ MüÉå xuÉcNûiÉÉ MüÐ AÉSiÉÉåÇ MüÉå                 

                xÉqÉfÉÉlÉÉ

ÌSxÉÇoÉU

07-12-2011      ÌMüxÉÏ LMü mÉëÉåTüÐÍvÉrÉlxÉÏ (¤ÉqÉiÉÉ) oÉÉQûeÉåxÉ Måü ÍsÉL AWïûiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ

               (A)aÉÉDQû (oÉ)WûÉExÉ AÉQïûsÉÏï (xÉ)mÉËUvÉÏsÉMü (S)OûÏqÉ msÉårÉU                                                                                   

14-12-2011      AÌiÉÍjÉ xuÉÉaÉiÉ  iÉjÉÉ xÉiMüÉU MüUlÉå MüÐ ÌuÉÍkÉ eÉÉlÉlÉÉ

21-12-2011     

eÉlÉuÉUÏ       WûÏUMü mÉÇZÉ Måü ÍsÉL mÉUϤÉÉ

04-01-2012      vÉÏiÉsÉ rÉÉ aÉUqÉ mÉårÉ MüÉå oÉlÉÉlÉÉ iÉjÉÉ SålÉÉ11-01-2012

11-01-2012      nsÉÉMü xÉÉWûxÉ rÉɧÉÉ

18-01-2012      AmÉlÉå CsÉÉMåü qÉåÇ mÉÉækÉÉåÇ MüÉå sÉaÉÉlÉÉ iÉjÉÉ Nû: qÉWûÏlÉÉåÇ iÉMü ElÉ MüÉ SåZÉoÉÉsÉ

                MüUlÉÉ

25-01-2012      ÌMüxÉÏ kÉÉÍqÉïMü EixÉuÉ qÉåÇ pÉÉaÉ sÉålÉÉ iÉjÉÉ nsÉÉMü lÉåiÉÉ MüÉå oÉiÉÉlÉÉ

                ÌMüxÉÏ LMü ¤ÉqÉiÉÉ oÉÉQèeÉåxÉ Måü ÍsÉL AWïûiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ

                (A)ÌuÉµÉ xÉÇUYvÉhÉ (oÉ) mÉëjÉqÉ ÍcÉÌMüixÉMü (xÉ) xÉÉLÌMüÍsÉxOû (S)E±ÉlÉmÉÉsÉMü

TüUuÉUÏ     

01-02-2012      aÉÉåCÇaÉ AmÉ xÉåËUqÉÉålÉÏ (xÉqÉÉUÉåWû)

08-02-2012

15-02-2012

22-02-2012

 

 

 

 

 

xMüÉEOèxÉ                      aÉÉCQèxÉ

 

 

19.10.2011

ÌoÉÌoÉlÉ xÉÉeÉÏ 9 S           qÉÉÍsÉlÉÏ qÉålÉÉålÉç  8 S

UÉWÒûsÉ       9 S           sɤqÉÏ pÉÉuÉlÉÉ   8 S

AÎZÉsÉåvÉç      9 A            urÉåWûÏ       8oÉ

 

20.10.2011

 

AÎZÉsÉåvÉç      9 A            mÉëirÉÔwÉÉ  8A

ÌWûqÉÉÇvÉÑ     8 S           aÉÏÍjÉMüÉ    9A

mÉÉjÉï       8S            sÉÍsÉiÉÉ      8xÉ

xÉÉMåüiÉ      10xÉ            uÉåSuÉÍkÉïlÉÏ8xÉ     

 

21.10.2011

 

eÉÏiÉ         9A             uÉÌlÉiÉÉ      8A

AÉMüÉvÉç       10A            mÉëxɳÉÉ    9A

M×üwhÉ xÉÉD 10A            xÉÑÌmÉërÉÉ  L  8xÉ

rÉÉåaÉåvÉç         9S           xÉÑÌmÉërÉÉ eÉÏ.8oÉ

 

22.10.2011

 

ÃmÉÉ          9A           eÉÏiÉ        9 A

qÉÉÍsÉlÉÏ qÉÏlÉÉålÉç 8S          mÉÉjÉï      8 S

sɤqÉÏ pÉÉuÉlÉÉ 8 S      AWûqÉS      9 A

 

24.10.2011

 

qÉÉÍsÉlÉÏ qÉålÉÉålÉ 8S          AeÉrÉ xÉÉålÉÔ   8 S

sɤqÉÏ pÉÉuÉlÉÉ 8 S      eÉÏiÉ         9 A

Måü.Måü.SÏÌmÉMüÉ    8 oÉ       ÌoÉÌoÉlÉ xÉÉeÉÏ 9 S

uÉÏ.uÉæSåvÉ       8 oÉ      UÉWÒûsÉ       9 S

 

xMüÉFOû ÍvɤÉMü                          aÉÉDQû MümiÉÉlÉ

 

´ÉÏ MåüSÉU UÉqÉ                            ´ÉÏqÉÌiÉ MüÉqÉåµÉUÏ, 

´ÉÏ L.LqÉ.´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ UÉuÉ

 

ग्रुप पंजीकरण की वर्ष 2012-13 के लिए विवरण

स्काउट्स की सं.
256
गाइड की सं.
148
कब्स की सं.
243
बुलबुल की सं.
233
स्काउर की सं.
12
गाइड की सं.
10
कुल दर्ज की संख्या
902