Various Committees(Vidyalaya level Committees)

 

xÉÍqÉÌiÉ

MåülSìÏrÉÌuɱÉsÉrÉ,uÉÉrÉÑxÉålÉÉÍvÉÌoÉU,oÉåaÉqmÉåOû,WæûSUÉoÉÉS-11

xÉ§É 2011-12 ÌuÉÍpÉ³É xÉÍqÉÌiÉrÉÉåÇ Måü xÉSxrÉ

 

¢üxÉÇ  xÉÍqÉÌiÉ MüÉ lÉÉqÉ   ÍvɤÉMü MüÉ lÉÉqÉ     MüiÉïurÉ     E¬åvrÉ

1. mÉëuÉåvÉ             ´ÉÏqÉiÉÏ vÉåwÉÉmÉëxÉÉS      CÇcÉÉeÉï     MåüÌuÉxÉÇ Måü ÌlÉrÉqÉÉåÇ              

                                                    Måü  AlÉÑxÉÉU mÉëuÉåvÉ                           

                  

                    ´ÉÏqÉiÉÏ mÉëÌiÉqÉÉ AÉlÉÇS   xÉSxrÉ

                    xÉÑ´ÉÏ xÉÑeÉÉiÉÉ          xÉSxrÉ 

---------------------------------------------

 

2.mÉUϤÉÉ            ´ÉÏqÉiÉÏ xÉÔrÉïMÑüqÉÉUÏ oÉqÉÉï   CÇcÉÉeÉï    ÌuɱÉsÉrÉ iÉjÉÉ     

  (qÉÉkrÉÍqÉMü)        oÉÉåQïû  mÉUϤÉÉL  MåüuÉÏxÉÇ ÌlÉrÉqÉÉåÇ Måü  AlÉÑxÉÉU AÉrÉÉåeÉlÉ                                                  

                        ´ÉÏ eÉåqxÉ          xÉSxrÉ    Mü¤ÉÉ MüÉrÉï/ aÉ×WûMüÉrÉï

                                                    AxÉåxÉqÉåÇOû          

                                                                    

 

                   ´ÉÏqÉiÉÏÌlÉqÉïsÉÉ SåuÉÏ      xÉSxrÉ    qÉÔsrÉÉÇMülÉ                                                                    

 

                  ´ÉÏqÉiÉÏMüsrÉÉhÉÏ aÉÏiÉÉ     xÉSxrÉ    mÉUϤÉÉAÉåÇ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ

                                                                  

---------------------------------------------

3.mÉUϤÉÉ

  (mÉëÉjÉÍqÉMü)        ´ÉÏqÉiÉÏ mÉÏ.LsÉç.Måü.UÉlÉÏ     CÇcÉÉeÉï 

                    ´ÉÏqÉiÉÏ mÉëÌiÉqÉÉ AÉlÉÇS     xÉSxrÉ 

---------------------------------------------

4.xÉqÉrÉxÉÉËUhÉÏ

 (qÉÉkrÉÍqÉMü)         ´ÉÏ eÉåqxÉ                  CÇcÉÉeÉï    Mü¤ÉÉ                                                           xÉqÉrÉxÉÉËUhÉÏ  oÉlÉÉlÉÉ                                                                  

                    ´ÉÏqÉiÉÏ ÌlÉqÉïsÉÉ SåuÉÏ         xÉSxrÉ   ÍvɤÉMü

                                                                  xÉqÉrÉxÉÉËUhÉÏ

                     ´ÉÏ uÉÏUÉxuÉÉqÉÏ

5.xÉqÉrÉxÉÉËUhÉÏ

 (mÉëÉjÉÍqÉMü)           xÉÑ´ÉÏ xÉÑeÉÉiÉÉ                CÇcÉÉeÉï      

                      ´ÉÏqÉiÉÏ sɤqÉÏlÉUxÉqqÉÉ       xÉSxrÉ

                      ´ÉÏ LqÉ.LxÉ.UÉuÉ             xÉSxrÉ

---------------------------------------------6.xÉWûmÉÉPèrÉMüÉrÉï    ´ÉÏqÉiÉÏ eÉå.sÉiÉÉ              CÇcÉÉeÉï NûɧÉÉåÇ MüÐ

   (qÉÉkrÉÍqÉMü)    xÉ×eÉlÉÉiqÉMü   MÑüvÉsÉiÉÉ  MüÉ ÌuÉMüÉxÉ,MüsÉÉ, xÉÇaÉÏiÉ,xÉÇxM×üÌiÉ

  mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ CirÉ|ÌS |                                                                                    

                                                                                      

 

.xÉWûmÉÉPèrÉMüÉrÉï

   (mÉëjÉÍqÉMü)        ´ÉÏqÉiÉÏ mÉëÌiÉqÉÉ AÉlÉÇS        CÇcÉÉeÉï

 

 

xÉSlÉ(1)ÍvÉuÉÉeÉÏ     ´ÉÏqÉiÉÏ qÉqÉiÉÉ vÉqÉÉï          xÉSlÉqÉÉxOûU                                                                     xÉWûÉrÉMü            ´ÉÏ ÍvÉuÉUÉqÉ vÉqÉÉï

                              

                    ´ÉÏqÉiÉÏ vÉqqÉÏ xÉÌSMü       xÉWûÉrÉMü

                    ´ÉÏqÉiÉÏ mÉëpÉÉuÉiÉÏ lÉÉrÉÑSÒ     xÉSxrÉ

 

xÉSlÉ(2)OûÉaÉÉåU       ´ÉÏ QûÏ.xÉæSÒsÉÑ              xÉSlÉqÉÉxOûU     

                    ´ÉÏqÉiÉÏ lÉÏsÉqÉ ZÉÇQûÉUÏ      xÉSxrÉ

                      ´ÉÏqÉiÉÏ UÉkÉÉ qÉÔÌiÉï          xÉSxrÉ

                      xÉÑ´ÉÏ OûÏ.mÉ©eÉÉ            xÉSxrÉ

 

xÉSlÉ(3)AvÉÉåMüÉ       ´ÉÏqÉiÉÏ oÉÏlÉÉ UÉeÉlÉ          xÉSlÉqÉÉxOûU

                      ´ÉÏqÉiÉÏ MüsrÉÉhÉÏ aÉÏiÉÉ      xÉSxrÉ

                      ´ÉÏ oÉÏ.xÉirÉlÉÉUÉrÉhÉ         xÉSxrÉ

xÉSlÉ(4)UÉqÉlÉ          ´ÉÏqÉiÉÏ LsÉ vrÉÉqÉsÉÉ        xÉSlÉqÉÉxOûU

                      ´ÉÏ L.xÉÑoÉë¼hrÉqÉç           xÉSxrÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ MüÐÌiÉï             xÉSxrÉ                                                

                       ´ÉÏqÉiÉÏ L.xuÉhÉïsÉiÉÉ        xÉSxrÉ

 

7.xuÉcNûiÉÉ           ´ÉÏqÉiÉÏ LsÉ vrÉÉqÉsÉÉ          xÉSxrÉ   ÌuɱÉsÉrÉ qÉå   xuÉcNûiÉÉ

                       ´ÉÏ QûÏ. UÉqÉÑ               xÉSxrÉ  

                       ´ÉÏqÉiÉÏ ÍvÉsmÉÏ mÉÉsÉ        xÉSxrÉ

 

 

8.uÉÉåMåüvÉlÉsÉ ÌuÉwÉrÉ

9.LxÉ.rÉÔ.mÉÏ.QèosrÉÑ    ´ÉÏqÉiÉÏ ´ÉÏMüsÉÉ            CÇcÉÉeÉï  S¤ÉiÉÉ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ

10.MüsÉÉ            ´ÉÏ vÉÍvÉ pÉÔwÉhÉ UÉuÉ        CÇcÉÉeÉï  MüsÉÉ

11.¢üÏQûÉ            ´ÉÏ QûÏ.UÉqÉÑ                CÇcÉÉeÉï  vÉÉUÏËUMü xuÉÉxjrÉ

12.rÉÉåaÉ             ´ÉÏ LxÉ LxÉ cÉÉæWûÉlÉ

13.xMüÉEOû iÉjÉÉ

   aÉÉDQèxÉ            ´ÉÏqÉiÉÏ eÉÏ.MüÉqÉåµÉUÏ      CÇcÉÉeÉï  xMüÉEOû iÉjÉÉ aÉÉDQèxÉ

                                                                 xÉåuÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ

                       (aÉÉDQèxÉ)

                       ´ÉÏ MåüSÉU UÉqÉ          CÇcÉÉeÉï

                       (xMüÉCOèxÉ)

 

14.LlÉ.eÉÏ.xÉÏ iÉjÉÉ

   E±ÉlÉxÉÇU¤ÉhÉ      ´ÉÏ OûÏ.uÉÏ.LlÉ.UqÉåvÉ               CÇcÉÉeÉï      

15.ÌuÉ¥ÉÉlÉ iÉjÉÉ

   mÉëM×üÌiÉ YsÉoÉ

   LlÉ.eÉÏ.xÉÏ         ´ÉÏ UÉeÉÔ                       CÇcÉÉeÉï  

                                                       mÉëM×üÌiÉ xÉÇU¤ÉhÉ

                       ´ÉÏ OûÏ.uÉÏ.LlÉ.UqÉåvÉ           xÉSxrÉ    mÉrÉÉïuÉUhÉ xÉÑU¤ÉÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ LlÉ.vÉåwÉÉmÉëxÉÉS       xÉSxrÉ     uÉפÉÉUÉåmÉhÉ

       xÉÉWûxÉ MüÉrÉï AÉrÉÉåeÉlÉ                                                    xÉ§É qÉåÇ LMü oÉÉU

16.xÉÇpÉÉwÉhÉ

   AÇaÉëåeÉÏ            ´ÉÏqÉiÉÏ LlÉ.vÉåwÉÉmÉëxÉÉS        CÇcÉÉeÉï

                       ´ÉÏqÉiÉÏ L.xuÉhÉïsÉiÉÉ         xÉSxrÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ vÉqqÉÏ xÉÉÌSMü       xÉSxrÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ UÉkÉÉ qÉÔÌiÉï           xÉSxrÉ

17.xÉÉWûxÉMüÉrÉï

   YsÉoÉ               ´ÉÏ OûÏ.uÉÏ.LlÉ.UqÉåvÉ          CÇcÉÉeÉï

                       ´ÉÏ LxÉ.LxÉ.cÉÉæWûÉlÉ          xÉSxrÉ

18.mÉÉPûMü YsÉoÉ      ´ÉÏ oÉÏ.uÉÏUÉxuÉÉqÉÏ              CÇcÉÉeÉï 

NûɧÉÉåÇ MüÐ mÉPûlÉÉxÉÌ£ü MüÉ     ÌuÉMüÉxÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ L.xuÉhÉïsÉiÉÉ         xÉSxrÉ

  ÌuÉÍpÉ³É ÌuÉwÉrÉ/pÉÉwÉÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ lÉÏsÉqÉ ZÉÇQûÉUÏ       xÉSxrÉ

  xÉÉqÉÉlrÉ ¥ÉÉlÉ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ

19.AlÉÑvÉÉxÉlÉ

 

                    ´ÉÏ QûÏ.UÉqÉÔ                CÇcÉÉeÉï 

     ÌuɱÉsÉrÉ mÉËUwÉSè                AlÉÑvÉÉxÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ xÉqÉrÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ

                       ´ÉÏ cÉÉæWûÉlÉ                  xÉSxrÉ   

                        ´ÉÏqÉiÉÏ oÉÏlÉÉ UÉeÉlÉ          xÉSxrÉ

                       ´ÉÏ LqÉ.LxÉ.UÉuÉ             xÉSxrÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ UÉqÉ sɤqÉÏ           xÉSxrÉ

                       ´ÉÏqÉiÉÏ mÉ©eÉÉ lÉÉrÉÑQÒû        xÉSxrÉ

 

20.ÌuÉWûÉUrÉɧÉÉ         ´ÉÏ QûÏ.UÉqÉÔ                   CÇcÉÉeÉï

   xjÉsÉSvÉïlÉ

   vÉæ¤ÉÍhÉMürÉɧÉÉ      ´ÉÏ oÉÏ.uÉÏUÉxuÉÉqÉÏ               xÉSxrÉ 

 vÉæ¤ÉÍhÉMü rÉɧÉÉAÉåÇ            MüÉ      AÉrÉÉåeÉlÉ

 

21.xÉÇaÉhÉMüÌuÉpÉÉaÉ     ´ÉÏ MüqÉsÉåvÉ UeÉMü          CÇcÉÉeÉï

 xÉÇaÉhÉMü Måü ²ÉUÉ MüÉrÉï NûɧÉÉåÇ iÉjÉÉ ÍvɤÉMüÉåÇ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ

 

22.TüÌlÉïcÉU          ´ÉÏ ÍvÉuÉUÉqÉ vÉqÉÉï        CÇcÉÉeÉï  TüÌlÉïcÉU MüÐ EmÉsÉÎokÉ

                    ´ÉÏ MåüSÉU UÉqÉ          xÉSxrÉ

 

23.ÌuÉwÉrÉ xÉÍqÉÌiÉ

   MüluÉÏlÉU

   AkÉϤÉMü          ´ÉÏqÉiÉÏ vÉåwÉÉmÉëxÉÉS (AÇaÉëåeÉÏ)

                     ´ÉÏqÉiÉÏ eÉå.sÉiÉÉ

                     (ÌWûlSÏ iÉjÉ xÉÇxM×üiÉ)

                     ´ÉÏ oÉÏ.xÉirÉlÉÉUÉrÉhÉ(aÉÍhÉiÉ)

                     ´ÉÏqÉiÉÏLsÉ.vrÉÉqÉsÉÉ(ÌuÉ¥ÉÉlÉ)

                     ´ÉÏqÉiÉÏ oÉÏlÉÉ UÉeÉlÉ

                      (xÉÉqÉÉÎeÉMü ÌuÉ¥ÉÉlÉ)

                       ´ÉÏqÉiÉÏ xÉÉÌuɧÉÏ cÉÉæWûÉlÉ

                       (mÉëÉjÉÍqÉMü Mü¤ÉÉL)

 

24.xÉÏ.LxÉç.--54 iÉjÉÉ

   MüÉrÉÉïsÉrÉxÉÇcÉÉsÉlÉ  ´ÉÏqÉiÉÏ ÌlÉqÉïsÉÉ SåuÉÏ       CÇcÉÉeÉï

 

25.ÍvÉMüÉrÉiÉ Mü¤É

   aÉÉDQåûlxÉ iÉjÉ

   MüÉælxÉåÍsÉÇaÉ           ´ÉÏqÉiÉÏvÉåwÉÉmÉëxÉÉS       CÇcÉÉeÉï

                                             xÉSxrÉ

                                             xÉSxrÉ

 26.SØvrÉ-´ÉurÉ-

EmÉMüUUhÉ

ÍvɤÉÉEmÉMüUhÉ           ´ÉÏqÉiÉÏ ´ÉÏMüsÉÉ         CÇcÉÉeÉï

 ÌuÉÍpÉ³É ÌuÉwÉrÉÉåÇ  Måü vÉæ¤ÉÍhÉMü EmÉMüUÉhÉÉåÇ Måü EmÉrÉÉåaÉ Måü ÍsÉL xÉÑÌuÉkÉÉ 

                       ´ÉÏqÉiÉÏ oÉÏlÉÉ UÉeÉlÉ      xÉSxrÉ   

 EmÉMüUhÉÉåÇ MüÐ EmÉsÉÎokÉ

27.MüÌlɸuÉaÉï

  ÌuÉ¥ÉÉlÉmÉërÉÉåaÉvÉÉsÉÉ      ´ÉÏ OûÏ.uÉÏ.LlÉ.UqÉåvÉ      CÇcÉÉeÉï  

  ÌuÉ¥ÉÉlÉ mÉërÉÉåaÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ   NûɧÉÉåÇ MüÐ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉxÉÌ£ü ,uÉæ¥ÉÉÌlÉMü  ÍcÉÇiÉlÉ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ                                                        

28.aÉÍhÉiÉ mÉërÉÉåaÉvÉÉsÉÉ    ´ÉÏ oÉÏ.xÉirÉlÉÉUÉrÉhÉ      CÇcÉÉeÉï

  aÉÍhÉiÉ xÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ MüÉrÉï(NûÉ§É iÉjÉÉ AkrÉÉmÉMü)

 

29.mÉÑxiÉMüÉsÉrÉ xÉÍqÉÌiÉ    ´ÉÏ oÉÏ.uÉÏUÉxuÉÉqÉÏ       CÇcÉÉeÉï

  ÌuÉÍpÉ³É ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ mÉÑxiÉMüÉåÇ MüÐ EmÉsÉÎokÉ (NûÉ§É iÉjÉÉ

                          ´ÉÏqÉiÉÏLsÉ.vrÉÉqÉsÉÉ    xÉSxrÉ   AkrÉÉmÉMü )  mÉPûlÉÉxÉÌ£ü MüÉ ÌuÉMüÉxÉ,mÉPûlÉ MÑüvÉsÉiÉÉ 

                          ´ÉÏ oÉÏ.xÉirÉlÉÉUÉrÉhÉ      xÉSxrÉ

                          ´ÉÏqÉiÉÏ eÉå.sÉiÉÉ         xÉSxrÉ

                          ´ÉÏqÉiÉÏ vÉåwÉÉmÉëxÉÉS      xÉSxrÉ

                          ´ÉÏ ÍvÉuÉUÉqÉvÉqÉÉï        xÉSxrÉ

                          ´ÉÏqÉiÉÏxÉÉÌuɧÉÏ cÉÉæWûÉlÉ   xÉSxrÉ

 

30.xÉqÉÉcÉÉU mɧÉ

   mȨ́ÉMüÉ               ´ÉÏqÉiÉÏ eÉå.sÉiÉÉ           CÇcÉÉeÉï

   ÌuÉÍpÉ³É ÌuÉwÉrÉÉåÇ qÉåÇ NûɧÉÉåÇ MüÐ xÉ×eÉlÉÉiqÉMüvÉÌ£ü MüÉ ÌuÉMüÉxÉ iÉjÉÉ mÉëÉåixÉÉWûlÉ

                        ´ÉÏqÉiÉÏvÉåwÉÉmÉëxÉÉS        xÉSxrÉ    

31.mÉÏ.L.ÍxÉxOûqÉ

   ÌuɱÉsÉrÉ

   qÉæÇOãûlÉålxÉ/

   ËUmÉårÉU                ´ÉÏqÉiÉÏ ´ÉÏMüsÉÉ            CÇcÉÉeÉï   

                                                 xÉSxrÉ

                         ´ÉÏ qÉssÉåvÉ              xÉSxrÉ

 

32.LlÉç.AÉL.D

   ÍvɤÉÉ qÉå 

   xÉqÉÉcÉÉUmɧɠ      ´ÉÏqÉiÉÏ L.AuÉhÉïsÉiÉÉ           CÇcÉÉeÉï                 xÉqÉÉcÉÉU mÉ§É mÉRûlÉå MüÐ AÉSiÉ oÉlÉÉlÉÉ

 

                         ´ÉÏqÉiÉÏ UÉkÉÉ qÉÔÌiÉï        xÉSxrÉ                xÉqÉÉcÉÉUmɧÉÉåÇ xÉå mÉÉPèrÉÌuÉwÉ

 

mÉÉPèrÉÌuÉwÉrÉÉåÇ xÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ                                                                    ÌuÉrÉxÉÇaÉëWûhÉ iÉjÉÉ sÉåZÉÉåÇ Måü AkrÉrÉlÉ Måü ÍsÉL                                                                 mÉëÉåixÉÉWûlÉ

 

33.mÉëjÉÍqÉMü ÍcÉÌMüixÉÉ     ´ÉÏqÉiÉÏ vÉqqÉÏ xÉÉWûlÉÏ    CÇcÉÉeÉï              

                        ´ÉÏqÉiÉÏeÉÏ.AÉU.vÉæsÉeÉÉ   xÉSxrÉ

                          

34.UÉeÉpÉÉwÉÉ             ´ÉÏqÉiÉÏ eÉå.sÉiÉÉ         CÇcÉÉeÉï 

    U|eÉpÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ MüÉ mÉërÉÉåaÉ iÉjÉÉ S¤ÉiÉÉ xÉÇmÉÉSlÉ                                                                     ÌWûlSÏ MüÉ ¥ÉÉlÉ oÉRûÉlÉÉ

                         ´ÉÏqÉiÉÏ MüsrÉÉhÉÏ aÉÏiÉÉ   xÉSxrÉ               MüÉrÉï¢üqÉ iÉjÉÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉAÉåÇ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ

 

35.rÉÔ.LlÉ.AÉå.

   mÉUϤÉÉL            ´ÉÏqÉiÉÏ MüÐÌiÉï               CÇcÉÉeÉï           

                      ´ÉÏqÉiÉÏ mÉëpÉÉuÉÌiÉ lÉÉrÉÑQÒû      xÉSxrÉ

 

36.LlÉç.L.D.

   MüÉrÉï¢üqÉ            ´ÉÏ UÉeÉÔ                   CÇcÉÉeÉï            mÉÔuÉïrÉÉæuÉlÉ(LQûÉåsÉxÉåÇxÉ)xÉqÉxrÉÉ ,xÉqÉÉkÉÉlÉ

                                                xÉSxrÉ            

cÉcÉÉï, xÉqÉÑÍcÉiÉ xÉsÉÉWû(MüÉæÇxÉåÍsÉÇaÉ)

                     ´ÉÏ L.xÉÑoÉë¼hrÉqÉç             xÉSxrÉ             LxÉ.OûÏ.QûÏ.xÉqÉÉcÉÉU xÉÑU¤ÉÉ EmÉÉrÉ

                    ´ÉÏqÉiÉÏ mÉëpÉÉuÉÌiÉ lÉÉrÉÑQÒû        xÉSxrÉ

 

37.xÉÏ.oÉÏ.LxÉ.xÉÏ

  mÉUϤÉÉL            ´ÉÏ QûÏ.xÉæSÒsÉÑ               CÇcÉÉeÉï  

         ÍvɤÉMüÉåÇ Måü mÉÏ.AÉD.qÉåÇ uÉ×Ì® Måü EmÉÉrÉ

                                                                             E¨ÉqÉ mÉUϤÉÉ mÉËUhÉÉqÉ  aÉÑhÉÉiqÉMü(YuÉÉÍsÉOåûÌOûuÉ)                                                                             xÉÇZrÉÉiqÉMü(YuÉÉÇÌOûOåûÌOûuÉ)                                                                             mÉÉPèrÉ¢üqÉ mÉÑlÉUÉuÉ×ͨɠ                                                                            ÍxÉsÉåoÉxÉ ÌQíûÎssÉÇaÉ)

 iÉÏuÉëoÉÑÌ® iÉjÉÉ kÉÏqÉÏ aÉÌiÉ xÉå xÉÏZÉlÉåuÉÉsÉå NûɧÉÉåÇ MüÉ                                                                 ÌuÉvÉåwÉ krÉÉlÉ                                                                         

 38.CÇÌOûÌaÉëOûÏ YsÉoÉ                           CÇcÉÉeÉï   

 SåvÉpÉÌ£ü pÉÉuÉlÉÉ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ

                                                                            xÉÇÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ ÍsÉÎZÉiÉ AÉSvÉÉåïÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ

   (LMüiÉÉ AZÉÇQûiÉÉ)                           xÉSxrÉ              kÉqÉïÌlÉUmÉå¤ÉpÉÉuÉlÉÉ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ

    xÉ°ÉuÉlÉÉ                ´ÉÏqÉiÉÏ vÉqqÉÏ      xÉSxrÉ

 

 

39.ÌuɱÉsÉrÉ uÉåoÉxÉÉCOû

   ÌuÉMüÉxÉ xÉÍqÉÌiÉ            ´ÉÏ MüqÉsÉåvÉ UeÉMü      CÇcÉÉeÉï

                            ´ÉÏ ÍvÉuÉUÉqÉ vÉqÉÉï       xÉSxrÉ

                            ´ÉÏqÉiÉÏ vÉåwÉÉmÉëxÉÉS      xÉSxrÉ

                            ´ÉÏqÉiÉÏeÉå.sÉiÉÉ          xÉSxrÉ            

 

-----------------------------------------